viernes, 31 de mayo de 2024

CARTA DE SERVEIS

 


Carta de serveis

Aviparc centre de dia per a gent gran

 

 1. Qui som:

Aviparc és un centre de dia per a gent gran. Des de 1999, oferim un servei integral d'acolliment diürn per a persones d'edat avançada. Estem especialitzats en la cura i el tractament de gent gran amb diferents graus de dependència.

Els nostres programes combinen activitats terapèutiques (manteniment i millora de les capacitats cognitives i físiques) amb unes altres de caràcter lúdic, social i assistencial (animació sociocultural, control sanitari, suport en les activitats de la vida diària). El nostre objectiu és nillorar la seva qualitat de vida i la dels seus familiars, gràcies a una atenció individualitzada exercida per un equip de profesionals.

El titular del servei és Aviparc centre de dia, S.L. amb NIF: B-61810461 i número en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials S04304.

Les persones responsables del servei són:

  ·   Mª Carmen Jolonch com a directora (mcarmen@aviparc.com o 93.339.59.08)

  ·   Pablo Peñarroja com a director d’activitats (pablo@aviparc.com o 93.339.59.08)

2. Canal de comunicació:

Les persones usuàries i els seus familiars i tutors, així com la ciutadania en general tenen a la seva disposició els següents canals de comunicació:

·        Telèfon: 93.339.59.08

·        Correu electrònic: aviparc@aviparc.com

3. Serveis:

Aviparc és un centre de dia terapèutic i assistencial per a gent gran:

Centre de dia: Servei d’acolliment diürn i d’assistència a les activitats de la vida diària per a persones grans amb dependències.

A partir d'una valoració personalitzada, l’equip multidisciplinari d’Aviparc Centre de dia elabora el Pla d'Atenció Individualitzat amb l'objectiu d'oferir una sèrie de programes adequats de reeducació específica de les funcions deficitàries o deteriorades de cada usuari, per tal d’estimular les capacitats físiques i psíquiques i mantenir l'autonomia, així com d’afavorir la relació amb el seu entorn social.

Aquests programes s’articulen en activitats, agrupades en tallers específics, amb les quals treballem les capacitats funcionals, cognitives, motores, emocionals i de participació comunitària dels nostres usuaris i usuàries.

Els eixos bàsics d’actuació dels nostres tallers són: l’estimulació cognitival’activitat físicala socialització i l’entreteniment.

Els objectius del programa d’activitats que ofereix Aviparc Centre de dia per a la gent gran són els següents:

·        Prevenir el deteriorament i mantenir les aptituds.

·        Estimular i mantenir les capacitats mentals.

·        Evitar la desconnexió de l’entorn i enfortir les relacions socials.

·        Donar seguretat i incrementar l’autonomia personal de l’usuari.

·        Estimular la pròpia identitat i autoestima: dignificar.

·        Minimitzar l’estrès i evitar reaccions psicològiques anòmales.

·        Millorar el rendiment cognitiu.

·        Millorar el rendiment funcional.

·        Incrementar l’autonomia personal en les activitats de la vida diària.

·        Millorar l’estat i el sentiment de salut.

·        Millorar la qualitat de vida dels usuaris i dels seus familiars i cuidadors.

 

Totes les activitats del nostre Centre de dia estan concebudes, planificades, programades i realitzades sota els criteris d’Utilitat, Continuïtat i Creativitat.

 

Som un establiment autoritzat amb número de registre al RESES: S04304

Definició de Centre de dia segons Decret 176/2000, de 15 de maig de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.

 

4.    Descripció dels serveis que se’n realitzen

        4.1.            Programes:

·       Activitats de la Vida Diària (AVD): programa de reeducació de les AVD. Té per objectiu fomentar l’autonomia en els àmbits de la higiene personal, el vestir, el caminar, l’alimentació, transferències, etc.

·       Control sanitari

·       Animació sociocultural: taller d’entrenament de la memòria, taller de manualitats, taller de lectura, taller de cuina, taller de creació literària, oci terapèutic, jocs, passeig, audiovisuals.

·       Activitats físiques: tallers de fisioteràpia,  psicomotricitat i de gimnàstica de manteniment

·       Atenció específica de demències: teràpia d’orientació a la realitat, reminiscència, activitats significatives i de la vida diària, estimulació cognitiva.

·       Recolzament psicològic

·       Suport i intervenció amb famílies


        4.2.            Tallers específics:

                 ·       Estimulació cognitiva

L'estimulació cognitiva, una eina amb la qual ajudem a mantenir i potenciar les diferents capacitats cognitives (atenció, memòria, concentració, raonament, etc.) dels nostres usuaris i usuàries.L'objectiu del taller és que els usuaris gaudeixin d'autonomia cognitiva, treballant en un clima on prevalguin l'empatia, la participació activa, la igualtat i la companyonia.

          ·       Musicoteràpia

La música, com a teràpia no farmacològica, és una eina excel·lent per afavorir el benestar psicològic i el manteniment de facultats cognitives com l'atenció, la memòria i el llenguatge, independentment de les capacitats de cada persona. Permet també treballar aspectes molt diversos com la motricitat, la cohesió del grup i el sentiment d'identitat individual. Entre les activitats més significatives del taller cal destacar el cant, l’audició o l’acompanyament instrumental de cançons conegudes.

 ·       Fisioteràpia i gimnàstica de manteniment

En l'àmbit geriàtric, la fisioteràpia és una eina clau per restablir, mantenir i millorar les activitats de la vida diària mitjançant la recuperació i l'adquisició dels patrons bàsics de moviment.

A més, tenim en compte els factors psico-emotius propis, intentant potenciar al màxim les relacions amb la societat i amb les persones més properes.

Els programes de mobilitat en persones cognitivament limitades representen una eina molt important en l’alentiment del seu procés degeneratiu. De fet, l'objectiu del taller en persones amb demència, ja sigui malaltia d'Alzheimer, demència vascular, trastorn de Pick, Parkinson, Corea de Huntington…, és el de mantenir el màxim nivell d'autonomia, el màxim de temps possible. El massatge terapèutic també ens ajuda a assolir aquests objectius.

·       Manualitats

El taller de manualitats porta a terme activitats que tendeixen a afavorir la capacitat de concentració, estimular la capacitat viso-manual i treballar la psicomotricitat fina dels usuaris, així com potenciar el treball en grup i la creativitat.

                         ·       Smartbrain (Estimulació cognitiva informatitzada)

És un programa interactiu i multimèdia especialment ideat per a l'estimulació i el desenvolupament de les capacitats cognitives de les persones:

 Memòria

Atenció

Llenguatge

Reconeixement

Càlcul

Per les seves característiques, Smartbrain és idoni pel tractament i rehabilitació mitjançant estimulació cognitiva, de persones que sofreixen o tenen risc de sofrir dèficit cognitiu, com:

 Envelliment

Malaltia d’Alzheimer

Altres demències afins

Dany cerebral

Un estudi pilot ha confirmat positivament l'eficàcia d’Smartbrain com a sistema d'estimulació per a persones amb dèficit cognitiu.


        4.3.            Activitats transversals:

Adaptació cognitiva i funcional de l’entorn físic, Adaptació cognitiva de l’entorn humà: tècniques de comunicació i teràpia de validació. Prevenció i tractament dels trastorns psicològics i del comportament. Amb l’objectiu d’integrar l’estimulació cognitiva en les activitats quotidianes.

        4.4.            Recolzament psicològic i suport i intervenció amb famílies:

El  Grup de Suport emocional a les famílies és una modalitat d’intervenció psicosocial que pretén reduir l’impacte negatiu de la cura que a vegades experimenten els cuidadors i cuidadores no professionals, i millorar la qualitat de vida de les persones en situació de dependència.

L’objectiu general del Grup de Suport  emocional és millorar la qualitat de vida de les persones cuidadores no professionals i de les persones en situació de dependència.

Es tracta d’un recurs que promou el suport emocional i la relació entre persones cuidadores que comparteixen una mateixa problemàtica, per tal que se sentin recolzades en el procés de cura de la persona en situació de dependència.

Els objectius específics són:

 

·        Generar vincles de relació, recolzament i d’ajuda mútua entre les persones cuidadores perquè puguin compartir l’experiència de cuidar d’una manera satisfactòria.

·        Oferir estratègies al cuidador perquè gestioni favorablement necessitats i conflictes.

·        Donar suport al cuidador per a la gestió d’emocions i sentiments que surtin durant el procés de cura per tal de prevenir i evitar situacions d’esgotament.

·        Informar els cuidadors dels diferents recursos de suport del seu territori o de les diferents entitats públiques i privades.

 

El grup de Suport emocional està adreçat a les persones cuidadores no professionals de persones en situació de dependència usuàries d’Aviparc Centre de dia.


        4.5.            Altres serveis:

Podologia: Per les persones usuàries que ho demanin s’ofereix el servei de podologia i/o manicura amb un servei extern.

Perruqueria: Per les persones usuàries que ho demanin s’ofereix el servei de perruqueria amb un servei extern.


 5.    Compromís i qualitat

Amb el treball diari ens comprometem amb els següents objectius vers els nostres usuaris:

Objectius inicials:

·         Prevenir el deteriorament i mantenir les aptituds.

·         Estimular/mantenir les capacitats mentals.

·         Evitar la desconnexió de l’entorn i enfortir les relacions socials.

·         Donar seguretat i incrementar l’autonomia personal de l’usuari.

·         Estimular la pròpia identitat i autoestima: dignificar.

·         Minimitzar l’estrès i evitar reaccions psicològiques anòmales.

Objectius intermedis:

·         Millorar el rendiment cognitiu

·         Millorar el rendiment funcional

·         Incrementar l’autonomia personal en les activitats de la vida diària

·         Millorar l’estat i el sentiment de salut

Objectiu final:

·        Millorar la qualitat de vida de les persones usuàries i dels seus familiars i cuidadors.

·        L’objectiu final de tot programa d’estimulació de les capacitats cognitives, físiques o de les activitats de la vida diària és proporcionar a la persona usuària una qualitat de vida el més digne i satisfactòria possible.

 

Estàndards de qualitat:

Per tal d’assolir els objectius generals, des d’Aviparc hem establert els següents objectius específics com a estàndard mínim de qualitat:

Atenció a la persona usuària

Àrea rellevant

Núm.

Nom de l’Indicador

Criteri

Estàn.

Valoració integral

1

Valoració inicial

Les persones usuàries són valorades de manera integral a l’ingrés i periòdicament.

80%

Valoració integral

2

Valoració d’escales

Les persones usuàries són valorades utilitzant escales validades i/o de consens per identificar la situació inicial i l’evolució de les àrees funcional, cognitiva i afectiva.

80%

Valoració integral

3

Valoració de riscos

Les persones usuàries són valorades considerant els principals riscos per identificar la necessitat d’establir mesures preventives.

80%

Pla interdisciplinari d’atenció individualitzada  (PAI)

4

Definició del PAI

Les persones usuàries tenen elaborat un pla interdisciplinari d’atenció individualitzada (PAI) actualitzat.

80%

Pla interdisciplinari d’atenció individualitzada  (PAI)

5

Valoració de seguiment

Les persones usuàries tenen un seguiment periòdic de la situació i/o estat funcional, cognitiu, emocional i relacional, com també de les síndromes geriàtriques detectades.

70%

Promoció de l’autonomia

6

Avaluació de les ABVD

Els residents han de tenir realitzada una avaluació semestral de la seva capacitat per dur a terme les activitats de la vida diària.

80%

Promoció de l’autonomia

7

Promoció de l’autonomia

El centre disposa d’un programa integrat d’activitats per a la promoció de funcions.

80%

Promoció de l’autonomia

8

Promoció de l’autonomia

El programa integrat de promoció de funcions del centre de dia ofereix activitats grupals diferenciades segons les capacitats cognitives que preserven les persones usuàries. 

100%

Tractament farmacològic

9

Prescripció de fàrmacs

La prescripció de fàrmacs de les persones usuàries consta per escrit.

90%

Tractament farmacològic

10

Registre fàrmacs

El centre disposa d’un sistema de registre que permet deixar constància per escrit de la medicació administrada a les persones usuàries i de les incidències.

90%

Prevenció de riscos

11

Registre de caigudes

El centre té establert un sistema de registre de caigudes per valorar la incidència d’aquest indicador.

100%

Nutrició

12

Nutrició

El centre disposa d’un programa d’atenció nutricional adequat per cobrir les necessitats de les persones usuàries.

80%

Qualitat del menjar

13

Temperatura del menjar

El menjar s’ha de servir a temperatura adequada

80%

Protocols d’atenció

14

Protocols d’atenció

El centre disposa d’un programa d’atenció nutricional adequat per cobrir les necessitats de les persones usuàries.

90%

 

Relacions i drets dels residents

Àrea rellevant

Núm.

Nom de l’Indicador

Criteri

Estàn.

Satisfacció de les persones usuàries i de les famílies

15

Suggeriments i reclamacions

El centre té definit el sistema de gestió dels suggeriments i de les reclamacions.

75%

Participació de les persones usuàries

16

Valoració de participació

El centre promou la participació activa de les persones usuàries en els processos de presa de decisions.

100%

 

Atenció i suport a les familíes

Àrea rellevant

Núm.

Nom de l’Indicador

Criteri

Estàn.

Atenció a la família

17

Suport a les famílies

El centre ofereix un programa d’atenció a les famílies de les persones usuàries.

80%

Atenció a la família

18

Suport a les famílies

El centre detecta si hi ha risc de claudicació familiar, negligència i/o maltractament i fa activitats per abordar-lo.

80%

 

Aspectes organitzatius del centre

Àrea rellevant

Núm.

Nom de l’Indicador

Criteri

Estàn.

Formació continuada

19

Formació continuada

El centre ha de promoure activitats de formació continuada.

70%

Documentació de l’atenció a la persona

20

Documentació de l’atenció a la persona

El menjar s’ha de servir a temperatura adequada

80%

Participació de les persones usuàries

21

Valoració de participació

Les persones usuàries han de tenir un expedient d’atenció actualitzat.

85%

 

Els indicadors es mesuren amb una periodicitat mínima d’un any:

·        Mitjançant el checklist dels protocols anualment,

·        L’anàlisi de les enquestes de satisfacció,

·        el resultat de les reunions de l’equip interdisciplinari,

·        les reunions amb les famílies,

·        i les opinions i suggeriments de les persones usuàries,

 

6.    Drets i deures de les persones usuàries:

Drets

·        Les persones usuàries dels serveis socials tenen els següents drets:

·        Dret a disposar d’un pla d’atenció social individual, familiar o convivencial.

·        Dret a rebre serveis de qualitat.

·        Dret a opinar sobre els serveis rebuts.

·        Dret a tenir assignat un professional de referència. Es tracta d’una figura semblant a la del metge o metgessa de capçalera en l’àmbit de la salut, que forma part dels serveis socials bàsics, municipals o comarcals. S’encarrega de canalitzar les prestacions a la persona o a la seva unitat de convivència i vetlla per la globalitat de les intervencions i per la coordinació dels equips professionals. Amb la seva tasca, garanteix una presa de decisions àgil i correcta.

·        Dret a renunciar als serveis (sempre que això no afecti menors o persones incapacitades).

·        Dret a escollir mesures o recursos i a participar en la presa de decisions.

·        Confidencialitat de les dades i informacions personals.

·        Dret a la informació sobre:

·        Els serveis i les prestacions, en concret, a conèixer la seva disponibilitat, els criteris d’adjudicació, els drets i deures usuaris, el circuit de queixes i reclamacions.

·        La valoració de la seva pròpia situació, per escrit.

·        Intervencions que requereixin consentiment escrit, com l’ingrés en centres residencials.

·        Expedients individuals, però no les anotacions professionals.

·        Presentació de queixes i reclamacions.

·        En aquest sentit, la ciutadania també té dret a rebre ajuda per comprendre la informació.

Deures

·        Les persones usuàries de serveis socials tenen els deures següents:

·        Facilitar dades veraces personals, familiars i de convivència.

·        Complir els acords i seguir el pla d’atenció.

·        Destinar la prestació a la finalitat acordada.

·        Contribuir al finançament del cost del centre o servei, d’acord amb la normativa.

·        Respectar la dignitat i els drets del personal dels serveis.

·        Minimitzar l’estrès i evitar reaccions psicològiques anòmales.


7.    Avaluació del servei

Avaluació per part de l’usuari:

Diàriament, es complimenta el registre de participació en el programa d’activitats, es pregunta el grau de satisfacció sobre aquesta. Es realitza un informe semestral dels tallers d’estimulació cognitiva, fisioteràpia i gimnàstica de manteniment i del de manualitats. Així mateix, es poden demanar reunions personals de valoració.

 Avaluació per part de la família:

Un cop cada sis mesos es proposarà a la família omplir una enquesta de satisfacció on quedaran reflectits diversos aspectes del servei que s’ofereix. Aquesta enquesta resta sempre oberta per a les famílies

 Reunions de l’equip interdisciplinari: Trimestralment, es reuneix tot l’equip de professionals del centre per discutir i acordar el programa d’activitats trimestral. En aquesta mateixa reunió es fa una valoració integral del funcionament de les activitats del trimestre anterior i es valoren casos personals.


 8.    Gestió queixes i suggeriments:

S’ha establert un procediment específic per a la tramitació de les queixes i els suggeriments, per tal que qualsevol persona usuària o familiars responsables pugui presentar-les, sempre relatives tant a la prestació dels serveis inclosos en la Carta, com a l’incompliment dels compromisos associats als serveis esmentats. Les queixes i els suggeriments es podran presentar de forma presencial, mitjançant Un escrit signat amb les dades de contacte de la persona interessada, la qual serà objecte de contestació personalitzada, en el termini màxim de quinze dies hàbils. Si la persona interessada no dona per satisfet la incidència pot demanar els fulls de reclamació que resten a disposició dels clients. Així mateix, qualsevol suggeriment es considerarà i serà tingut en compte en el procés de revisió, actualització i ampliació de les futures edicions d’aquesta Carta de Serveis. També agraïm, recollim i registrem les felicitacions, ja que són l’indicador de la feina ben feta, i un bon impuls per tot l’equip al seu treball diari. Així mateix es té en compte allò que expressen els usuaris en els seus domicilis respecte al nostre servei i que es recull, com a mínim, cada sis mesos en la reunió amb la família o tutors. Per últim, a la recepció del centre hi ha sempre a disposició dels usuaris i familiars la bústia de queixes i suggeriments.

9.    Normativa aplicable:

Els requisits per accedir a aquest servei són els següents: a) l’acreditació de la situació de necessitat, d’acord amb el que preveuen els articles 2, 3 i 7 del Decret 182/2003, de 22 de juliol, de regulació dels serveis d’acolliment diürn de centre de dia per a gent gran; b) si és el cas, l’acreditació de la situació de dependència, per mitjà de la resolució emesa per l’òrgan de valoració corresponent, d’acord amb el Reial Decret 504/2007, de 20 d’abril; c) el requisit d’edat establert en aquesta disposició; d) la residència en un municipi de Catalunya i, si és el cas, el requisit de residència establert en la Llei 39/2006, de 14 de desembre; e) per a les persones estrangeres, els requisits establerts en la normativa vigent d’estrangeria i d’acollida i integració de les persones immigrades; f) si és el cas, l’abonament del preu públic, d’acord amb el Decret 394/1996, de 12 de desembre, i l’Ordre ASC/432/2007, de 22 de novembre; g) la resta de requisits d’accés establerts en l’ordenament jurídic vigent.


10. Règim econòmic aplicable:

Places públiques: el preu de les places públiques queda establert a l’ORDRE DSO/244/2023, de 6 de novembre, per la qual s’actualitzen els preus i imports de determinats serveis socials de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública.

Del preu indicat a l’ordre, 762,24 € mensuals per jornada sencera els dies laborables, hi ha un copagament màxim de 468,57 €.

Places privades: El preu vigent de les places privades, amb el 10% d’IVA inclòs, és:

Jornada sencera: 911 €

Mitja jornada: 777 €

Nombre

Correo electrónico *

Mensaje *

Con la tecnología de Blogger.

Popular Posts